Vlan بندی سوییچ های سیسکو

ژانویه 1, 2021

Cisco Vlan

شرکت هایی که از سوییچ های مدیریتی استفاده میکنند از یک ویژگی بسیار مهم استفاده خواهند کرد که میتوان گفت مهمترین دلیل مدیریتی بودن سوییچ ها وجود این ویژگی یعنی ایجاد VLAN می باشد. دلیل اصلی ایجاد VLAN برروی سوییچ های مدیریتی برداشتن بار و عملکرد اضافه بر روی سوییچ و مدیریت هر بخش با VLAN ID های مختلف میباشد بنابراین با ایجاد VLAN ما می توانیم عملکرد و وضعیت هر بخش از کاربران سازمان را که با سوییچ ارتباط دارند را مشخص و مدیریت کنیم.

ویژگی های مهم VLAN بندی